×

Högre tillgänglighet och säkerhet genom effektiva ronder

Att en process fungerar korrekt blir allt viktigare både för säkerhet, miljö och företagets ekonomi. Genom att regelbundet kontrollera kritiska punkter i anläggningen kan symptom på fel upptäckas och åtgärdas i ett tidigt skede.

Ett intelligent rondsystem kan exempelvis användas under dessa driftfall...

Under produktion:

Regelbunden tillsyn och ronder för att på ett tidigt stadium hitta avvikelser eller symptom till begynnande fel.
Systemet har även ett beslutsstöd, med instruktioner till operatören hur en avvikelse ska hanteras på effektivaste sätt.

Innan och under uppstart av en process eller processdel:

Handdatorn ger instruktioner om vilka manuella kontroller och åtgärder som ska utföras i fält för att processen ska kunna startas på ett säkert sätt.
Det kan vara handventiler som ska ställas i rätt läge, dräneringar som ska stängas, etc.

Under nerkörning eller stopp av en process:

Checklista med manuella åtgärder för att säkerställa att anläggningen är i ett säkert läge för stillestånd.

Alla utförda kontrollpunkter dokumenteras med utförare och tidstämpel, samt om någon avvikelse upptäkts. Avvikelser rapporteras automatiskt via rapporter, mail eller felanmälan till underhållsystem.